امروز:

16 آذر 1402 2:13 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین مدیریت، اقتصاد، تجارت جهانی، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانسدکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

موسس و مدیر استارتآپ ایتوک

استاد مدعو دانشگاه های مازندران

مدیر تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها

دبیر کمیته علمی و داوریدکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

مدیرعامل شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان

دبیر کمیته اجراییدکتر ملیکا ملک آرا

پسا دکتری مدیریت، تهران

پژوهشگر و مشاور سازمانی 

دبیر شورای سیاستگذاری